Orienteringsklubben af 1963 - Vordingborg Top graphicsKlubbens Love


§ 1

Foreningens navn er Orienteringsklubben af 1963, Vordingborg, forkortet O-63. Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune. Foreningen er medlem af Dansk Orienteringsforbund (DOF) og underkastet denne organisations love.


§ 2

Foreningens formål er at dyrke orienteringsløb, terrænsport og feltsport, og samtidig at fremme forståelsen og interessen for disse idrætsgrene.


§ 3

Som aktive medlemmer kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og respektere formålsparagraffen.
Som passive medlemmer kan optages enhver. Passive medlemmer kan ikke stille op for O-63 i konkurrencer under DOF; passive medlemmer har endvidere ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.
Udmeldelse af klubben kan ske med 1 måneds varsel.
Udelukkelse fra klubben kan kun bestemmes af den samlede bestyrelse.


§ 4

Den ordinære generalforsamling vælger blandt foreningens aktive medlemmer en bestyrelse på indtil 8 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig som følger:

 

1 formand
1 kasserer
2-6 bestyrelsesmedlemmer

Der vælges endvidere en suppleant til bestyrelsen.
Alle valg gælder for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


§ 5

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed under ansvar overfor generalforsamlingen.
Formanden leder bestyrelsens daglige arbejde, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 6

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. 


§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned, og den indvarsles mindst 14 dage før, med bekendtgørelse af dagsorden herunder bestyrelsens forslag til ny bestyrelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende poster:

 

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, jvf. § 4.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, jvf. § 6.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig nærværelse. Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed. Dog kræves 3/4 af de afgivne stemmer til forandring i og ophævelse af lovbestemmelser, med undtagelse af § 11, hvortil der er knyttet særlige regler.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 8

Bestyrelsen skal efter skriftlig forlangende af mindst 15 medlemmer med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. En sådan generalforsamling skal indkaldes inden 1 måned, efter at forlangendet er modtaget, til afholdelse inden yderligere 1 måned.
Bestyrelsen kan på eget initiativ indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent.


§ 9

Kontingentet for de forskellige kategorier af medlemmer fastsættes gældende for det indeværende kalenderår hvert år på foreningens ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Er et medlem i restance med kontingentet ud over 1 år, kan denne af bestyrelsen slettes som medlem af foreningen.


§ 10

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.


§ 11

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, når mindst 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, og mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til stede.
Forud for beslutning om opløsning træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed beslutning om anvendelse af klubbens materiel og formue, som skal tilfalde en eller flere amatørsportsklubber.
Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen tages med 5/6 stemmers flerhed uden hensyn til antallet af mødte stemmeberettigede medlemmer.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 2023.